NA 59 – Ke Shehrio ka Rukn Qaumi Assembly Jinab Sardar Saleem Haider Khan Wazir e Mamlikat braay Difaai Pedawar ke sath mukalma

Khabar naamaQaomi Assembly ke muntakhib araakin aor Ehlian – e – Halqa ke darmian Mukalmo ki Ruudad